Dan Cardinal McCartney

 

"he cried into her long hair"

2020

 

©2020 by Dan Cardinal McCartney